پس از ارسال یک کمپین گزارش های میل چی را بررسی کنید

میل چی به شما گزارش کاملی از رفتار دریافت کنندگان ایمیل می دهد ، چند درصد ایمیل را باز کرده اند ، چند نفر بر روی ایمیل کلیک کرده اند ، چه تعداد از دریافت خبرنامه شما انصراف داده اند و ..

کاربران ایمیل های شما را با چه دستگاه هایی باز کرده اند؟

پایگاده داده ما شامل
23
رکورد User-Agent است ! پس منتظر گزارش زیر باشید!
Mobile 45%
Teblet 10%
Desktop 45%

با ارسال یک کمپین کار تمام نمی شود!

همه ما نیاز به یادآوری داریم ! پس بعد از ارسال یک کمپین می توانید یک ایمیل فالوآپ یا پیگیری برای کاربرانی که ایمیل قبلی را باز کرده اند ارسال کنید تا اثربخشی کمپین بیشتر شود.

به کسب و کار خود قدرت بدهید!

از قدرت ایمیل مارکتینگ برای رشد کسب و کارتان استفاده کنید.